Reģistrējies un laimē
5 sek.
Balvas katru nedēļu!
Reģistrējies ar: Instagram Facebook Draugiem.lv

Rasēns Triku skola un Rasēns TV Youtube kanāla
(turpmāk – Projekts)
NOLIKUMS

Šī nolikuma noteikumi pretendentam ir jāizlasa un jāapstiprina kopā ar savu vecāku vai likumīgo aizbildni. Piesakoties dalībai Projektā tiek uzskatīts, ka pretendents un viņa vecāks vai likumīgais aizbildnis ir izlasījuši un pieņēmuši šī nolikuma noteikumus, viņiem tie ir saprotami un viņi apņemas tos ievērot. Atbildību par šo noteikumu ievērošanu uzņemas dalībnieka vecāks vai likumīgais aizbildnis.


1. Projekta organizators
1.1. Projekta pasūtītājs ir AS “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS”, reģistrācijas numurs: 40003017441, juridiskā adrese: Rīga, Bauskas iela 180.
1.2. Projekta organizators un koordinators ir SIA „New Black”, reģistrācijas numurs: 40103994002, juridiskā adrese: Miera iela 57a, Rīga (turpmāk tekstā – Organizators).

2. Projekta apraksts
2.1. Organizators, rūpējoties par atbildīgu digitālo tehnoloģiju lietošanu bērnu un jauniešu vidū, veido jaunas digitālās platformas – Rasēns Triku skola (www.trikuskola.lv) un Rasēns TV YouTube kanālu, kas tiks veidotas kā interaktīvas platformas, kurās bērni varēs iegūt interesantu, aktuālu un vienlaikus arī kvalitatīvu saturu, ko rada viņu vienaudži.
2.2. Tehnoloģijas aizņem aizvien vairāk bērnu un jauniešu laika, tādēļ jaunā Rasēns Triku skolas platformas un Rasēns TV YouTube kanāla mērķis ir sniegt saturu, kas ir aizraujošs, izglītojošs un virzīts uz bērnu attīstību, bet vienlaikus arī drošs un rosina aktīvi un atbildīgi komunicēt, attīstīt bērnu jaunradi, lietderīgi izmantot digitālās tehnoloģijas jaunu zināšanu apgūšanai, kā arī gūt arvien jaunu pieredzi arī ārpus digitālās vides.
2.3. Rasēns Triku skola un Rasēns TV Youtube kanāls sniegs jaunu un vēl nebijušu saturu bērniem par to, kas viņiem aktuāls ikdienā, veiks eksperimentus, izglītos par Rasēns zīmola produkciju un tā iepakojumu, kā arī sniegs iespēju pašiem bērniem un jauniešiem rast mūsdienīgas iespējas radoši izpausties, atbildīgi izmantojot tehnoloģijas un attīstīt savus talantus, veidojot savus darbus un izvietojot tos Rasēns Triku skolas platformā un Rasēns TV Youtube kanalā.
2.4. Rasēns Triku skolas projekta ietvaros bērniem ir iespēja apskatīt un iemācīties dažādu tematu trikus, kas izvietoti tīmekļa vietnē www.trikuskola.lv.
2.5. Rasēns TV Youtube kanāla ietvaros bērniem ir iespēja skatīties sižetus, reportāžas, intervijas un notikumu apskatus, ko veidojuši Rasēns TV reportieri vai citi dalībnieki: http://ej.uz/rasenstv.
2.6. Bērni var iesniegt Projektam pašu veidotus, Projekta tematiskajām sadaļām atbilstošus trikus foto vai video formātā (turpmāk tekstā – Darbs/Darbi).
2.7. Projekta ietvaros ir iespējams uzkrāt punktus, kas iegūti žūrijas un skatītāju balsošanas rezultātā.

3. Projekta norises periods
3.1. Projekta norises periods ir no 2017. gada 10.novembra līdz 2018.gada 24.maijam.
3.2. Darbu iesniegšanas termiņš ir no 2017. gada 17.novembra līdz 2018.gada 24.maijam.

4. Piedalīšanās nosacījumi
4.1. Projektā var piedalīties ikviens Latvijā dzīvojošs bērns, kas reģistrējies www.trikuskola.lv vai iesūtījis savu video Rasēns TV Youtube kanālam (turpmāk tekstā – Dalībnieks).
4.2. Dalībnieks piedalās Projektā, izmantojot savu sociālā tīkla profilu (piem., Facebook,
Draugiem.lv, Instagram, YouTube).
4.3. Reģistrējoties dalībai, Dalībnieks apliecina, ka ir saņēmis savu vecāku/likumīgo aizbildņu atļauju piedalīties Projektā un ka ir ievēroti visi nosacījumi, kas attiecas uz Darbu saturu un iesniegšanas kārtību Projektā.
4.4. Piedaloties Projektā, Dalībnieks izsaka piekrišanu savu sociālā tīkla profila datu apstrādei, ko Dalībnieks brīvprātīgi nodod Organizatoram un kas tiek apstrādāta atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam, citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Projekta mērķim.
4.5. Katrs Dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Projektā vai nosūta Projektam, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas un video. Organizators neuzņemas atbildību par sekām, kas rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

5. Darbu iesniegšanas kārtība Projektam Rasēns Triku skola
5.1. Ikviens Dalībnieks var iesniegt savus Darbus Projektam, piesaistot savam Dalībnieka profilam savos sociālajos tīklos ievietotos trikus vai augšupielādējot video savā profilā www.trikuskola.lv. Visiem Dalībnieka iesniegtajiem Darbiem ir jābūt paša veidotiem.
5.2. Katrs Dalībnieks Projektā var iesniegt neierobežotu Darbu skaitu. Darbus iespējams iesniegt tikai elektroniski, augšupielādējot tos vietnē www.trikuskola.lv vai pievienojot tos no saviem sociālo mediju kontiem, izvēloties tam atbilstošu triku kategoriju.
5.3. Darbiem ir jābūt veiktiem cilvēka dzīvībai un veselībai drošos un nekaitīgos apstākļos, veiktiem Dalībnieka vecāku/aizbildņu uzraudzībā, jāatbilst tikumības un morāles normām, tie nedrīkst mudināt citas personas uz neatļautām vai bīstamām darbībām, pretējā gadījumā Dalībnieka iesūtītais Darbs var netikt pieņemts no Organizatoru puses.
5.4. Ne Projekta Pasūtītājs, ne Organizators neuzņemas atbildību par iesniegto Darbu saturu. Projektā nedrīkst ietvert politiska, reliģiska, militāra vai diskriminējoša satura Darbus, Darbus ar saturu, kurā propagandēta cietsirdīga uzvedība vai kas rada draudus bērna garīgajai attīstībai, agresīvas, dzīvībai bīstamas iniciatīvas, videi un cilvēka drošībai un veselībai bīstamas aktivitātes, kā arī tas nedrīkst saturēt nepatiesu vai maldinošu informāciju. Ja Darbs satur informāciju par trešajām personām, ir uzskatāms, ka šīs personas tam ir devušas savu piekrišanu, un ne Projekta Pasūtītājs, ne Organizators neuzņemas par to nekādu atbildību.
5.5. Dalībnieks ir informēts par to, ka Darbi, ko viņš iesūta Projektam, kļūst publiski pieejami un tie var tikt izmantoti Projekta komunikācijai sociālajos tīklos un internetā (Facebook, Draugiem.lv, Instagram, YouTube un citos), kā arī var būt pieejami trešajām personām. Atsevišķi iesūtītie darbi var tik izmantoti Youtube kanālā Rasēns TV.

6. Rasēns Triku skola iesniegto darbu vērtēšanas kritēriji
6.1. Projekta uzvarētājus no Dalībnieku vidus izvēlas konkursa žūrija pēc uzkrātajiem punktiem, ņemot vērā projekta Dalībnieku un viņu iesūtīto Darbu atbilstību izvirzītajiem kritērijiem un šajā Nolikumā prasīto uzdevumu izpildes rezultātiem.
6.2. Kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēti Dalībnieku iesniegtie Darbi:
6.2.1. Darbu oriģinalitāte, radošums un aktivitāte;
6.2.2. Nolikumā noteikto prasību ievērošana un izpilde;
6.2.3. Darbu atbilstība triku kategorijai, kurā tas tiek pievienots;
6.2.4. Sociālajos tīklos Facebook, Draugiem.lv un Instagram iegūtie vērtējumi (Like/Patīk).
6.3. Projekta žūrija sastāv no īpaši pieaicinātiem jauniešu viedokļu līderiem.

7. Darbu iesniegšanas kārtība Youtube kanālam Rasēns TV
7.1. Rasēns TV Youtube kanālā var tikt izmantoti Rasēns Triku skolas video, kas saņēmuši maksimālo punktu skaitu un par kuriem ir saņemta Dalībnieka vecāka/aizbildņa atļauja to tālākai izmantošanai raidījumu saturā.
7.2. Dalībnieki var atsevišķi iesniegt citus pašu veidotus sižetus, reportāžas, intervijas, notikumu apskatus u.tml. Rasēns TV Youtube kanāla raidījumu saturam.
7.3. Rasēns TV raidījuma vadītāji patur tiesības izvēlēties, kurus no iesūtītajiem materiāliem izmantot raidījumu saturā. Vērtējot iesūtītos materiālus, tiek ņemta vērā to kvalitāte, oriģinalitāte, tēmas atbilstība un radošums.
7.4. Iesniedzot savu Darbu Rasēns TV Youtube kanālam, Dalībnieks kopā ar Darbu iesniedz vecāku/aizbildņu atļauju šī Darba publicēšanai Rasēns TV Youtube kanāla raidījumos un publicitātei Rasēns zīmola sociālajos tīklos.

8. Citi noteikumi
8.1. Ne Projekta Pasūtītājs, ne Organizators nesedz nekādus izdevumus, kas Dalībniekiem radušies šajā Projektā, tai skaitā, bet ne tikai, sagatavojot, aizpildot vai iesniedzot Darbus.
8.2 Ne Projekta Pasūtītājs, ne Organizators neuzņemas nekādu atbildību attiecībā pret trešajām personām, ja Projekta Dalībnieka iesniegtie Darbi vai ziņas pārkāpj trešo personu tiesības.
8.3 Dalībnieks, kurš neatbilst šim Nolikumam vai ir sniedzis nepatiesu vai
maldinošu informāciju, vai citādi pārkāpis Projekta nolikumu vai normatīvos aktus (piemēram, krāpies utt.), zaudē iespēju turpināt dalību Projektā.
8.4. Projekta Organizatora lēmumi ir galīgi un nav pārsūdzami.
8.5. Ja tiek konstatēti krāpšanās gadījumi, Organizators patur tiesības bez brīdinājuma dzēst dalībnieku no Projekta dalībnieku saraksta.
8.6. Organizators patur tiesības jebkurā brīdī mainīt Projekta noteikumus.
8.7. Dalībnieks atļauj Organizatoram izmantot Dalībnieka e-pastu vai citu tā publicēto komunikācijas veidu, lai sūtītu e-pasta un cita veida paziņojumus saistībā ar Projektu.